banner  

Gỗ Đức Thành (GDT) đạt doanh thu 401 tỷ đồng, lãi sau thuế 69 tỷ đồng năm 2022

Thứ năm, 02/02/2023

Lợi nhuận sau thuế quý IV/2022 của CTCP Chế biễn Gỗ Đức Thành (mã: GDT) đạt 14,3 tỷ đồng, giảm 19,7% và cả năm đạt 69,1 tỷ đồng, tăng 13,8% so với năm 2021.


CTCP Chế biến Gỗ Đức Thành (mã: GDT) vừa công bố BCTC Quý IV/2022 với doanh thu thuần đạt 97,7 tỷ đồng, tăng 10,6% so với Quý IV/2021. Lợi nhuận gộp quý IV/2022 đạt 29 tỷ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước.

Luỹ kế cả năm 2022, Gỗ Đức Thành đạt doanh thu thuần 401 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2021. Lợi nhuận gộp cả năm 2022 đạt 133,6 tỷ đồng, tăng 32% so với năm 2021.

Chế biễn Gỗ Đức Thành cũng ghi nhận doanh thu từ hoạt động tài chính 3,3 tỷ đồng trong quý IV/2022, giảm 23,3% so với cùng kỳ năm trước và 15,3 tỷ đồng trong cả năm 2022, giảm 8% so với năm 2021.

Chi phí tài chính năm 2022 tăng gấp 2,8 lần từ mức 3,5 tỷ của năm 2021 lên 9,8 tỷ đồng của năm 2022. Trong đó, chi phí lãi vay tăng từ 950 triệu lên 1,7 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế quý IV/2022 của GDT đạt 17,8 tỷ đồng, giảm 20,6%; cả năm 2022 đạt 86,6 tỷ đồng, tăng 11,3% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế quý IV/2022 đạt 14,3 tỷ đồng, giảm 19,7% và cả năm đạt 69,1 tỷ đồng, tăng 13,8% so với năm 2021.

Đến ngày 31/12/2022, tổng tài sản của Chế biến Gỗ Đức Thành đạt 406,3 tỷ đồng, tăng 6,6% so với ngày 31/12/2021.

Trong đó, các khoản đầu tư ngắn hạn giảm 3,7 lần từ 90 tỷ hồi cuối năm 2021 còn 24 tỷ đồng ngày 31/12/2022. Khoản tiền và các khoản tương đương tiền tăng từ 8,5 tỷ đồng (cuối năm 2021) lên 22,1 tỷ đồng.

Các khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng 4,3 lần từ 26 tỷ đồng hồi cuối năm 2021 lên 115,3 tỷ đồng. Trong đó, khoản mua Công ty TNHH Chế biến gỗ xuất khẩu Đức Tâm là 69 tỷ đồng.

Tài sản dài hạn của GDT chủ yếu vẫn là tài sản cố định giá trị 96,8 tỷ đồng và khoản tiền gửi tiết kiệm dài hạn trị giá 30 tỷ đồng.

Cuối tháng 12/2022, hàng tồn kho của Chế biến Gỗ Đức Thành là 97,4 tỷ đồng, tăng 3,4% so với ngày 31/12/2021.

Nguyễn Thắm

Nguồn vietnambiz.vn  28/01/2023

 

TAG:

Ý kiến bạn đọc