Thông báo cho cổ đông

Công bố thông tin bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc ngày 16/01/2019
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ Lê Tấn Lợi từ ngày 15/01/2019 đến ngày 13/02/2019
Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ Lê Tấn Lợi từ ngày 27/12/2018 đến ngày 09/01/2019
Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành ngày 07/01/2019
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ Nguyễn Lê Vy từ ngày 09/01/2019 đến ngày 07/02/2019
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ Lê Tấn Lợi từ ngày 27/12/18 đến ngày 25/01/2019
Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ Lê Tấn Lợi ngày 24/12/2018
Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Lê Công Tú ngày 19/12/2018
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành – Cửa hàng Đức Thành ngày 19/12/2018
Công bố thông tin thay đổi số lượng CP có quyền biểu quyết đang lưu hành ngày 14/12/2018