banner  

Gỗ Đức Thành - TUV phát biểu trên HTV7 năm 2007