banner  

Gỗ Đức Thành - Bà Liễu Gặp Tổng Thống Billinton Năm 2001