banner  

Gỗ Đức Thành - Ký Sự Khúc Vĩ Thanh Ngày Mới - Tập 7: Thanh Âm Từ Những Nhà Máy