Trần Ngọc Hùng

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Ông Hùng sinh năm 1979. Ông là Thạc sĩ Tài chính, CPA. Ông từng giữ các chức vụ Kế toán tổng hợp Công ty CP Phân bón Bình Điền, Chuyên viên tư vấn Công ty CP Chứng khoán Bản Việt, Giám sát tài chính Cty Liên doanh Mercedes-Benz VN, Kế toán trưởng Công ty TNHH UhlSystem VN…, và hiện này là Phó phòng tài chính kế toán kiêm Người phụ trách Quản trị Công ty CP Phân bón Bình Điền. Ông được Đại hội đồng cổ đông bầu chọn là Thành viên Ban kiểm soát Công ty Gỗ Đức Thành nhiệm kỳ 2020-2024.