Nguyễn Việt Ảnh

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Ông Việt Ảnh sinh năm 1990, tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành kế toán. Ông có hơn 6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán và từng đảm nhận các vị trí công tác như kế toán tổng hợp Công ty CP SX-TM-DV Toàn Phát, kiểm toán nội bộ Công ty Gỗ Đức Thành (GDT). Ông được Đại hội đồng cổ đông thường niên tổng kết năm tài chính 2016 của GDT bầu chọn là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019 và được bầu làm Trưởng BKS công ty vào ngày 27/04/2017.