Hồ Sơ Doanh Nghiệp

Thứ hai, 05/12/2016

Vốn điều lệ

Ngày thay đổi Số vốn (đồng)
28/11/2016 149,094,600,000
19/10/2016 142,611,880,000
24/12/2015 129,654,550,000
27/7/2015   124,468,370,000
9/1/2009 103,723,650,000
3/12/2008 74,100,900,000
17/4/2007 71,466,900,000
6/9/2006 64,116,900,000
3/3/2005 49,536,000,000
30/7/2004 40,050,000,000
12/9/2002 25,050,000,000
7/1/2002 15,050,000,000
8/8/2000 5,050,000,000
6/1/1993 105,000,000

Mức cổ tức qua các năm

Năm Tỷ lệ Hình thức
2010 20% Tiền mặt
2011 20% Tiền mặt
2012 20% Tiền mặt
2013 30% Tiền mặt (25%) và cổ phiếu (5%)
2014 35% Tiền mặt (20%) và cổ phiếu (15%)
2015 50% Tiền mặt (40%) và cổ phiếu (10%)
2016 60% Tiền mặt (60%)
2017 70% Tiền mặt (60%) và cổ phiếu (10%)
2018 50% - 60% Vừa bằng tiền mặt và cổ phiếu 

Cổ phiếu niêm yết và lưu hành

Niêm yết tại

Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM (Hose)

Ngày niêm yết 17/11/2009
Vốn điều lệ niêm yết đầu tiên 103.723.650.000 đồng
Giá ngày giao dịch đầu tiên 36.000 đồng
Vốn điều lệ niêm yết hiện tại  149.094.600.000 đồng

Cơ cấu sở hữu ( Ngày 17/05/2018 )

Cổ Đông Cổ Phần Tỷ Lệ (%)
 -  Trong nước 11.239.181 75.38
  • Cá nhân
10.972.528 73.59
  • Tổ chức
266.653 1.79
-   Nước ngoài 3.616.669 24.26
  • Cá nhân
827.119 5.55
  • Tổ chức
2.789.550 18.71
-   Cổ phiếu quỹ 53.610 0.36
-   Tổng cộng 14.909.460 100

 

TAG:

Ý kiến bạn đọc