banner

Hồ Sơ Doanh Nghiệp

Thứ hai, 20/09/2021

Vốn điều lệ

Ngày thay đổi Số vốn (đồng)
18/09/2021 179.803.580.000
05/01/2019 171.369.680.000
31/07/2018 163.941.760.000
28/11/2016 149.094.600.000
19/10/2016 142.611.880.000
24/12/2015 129.654.550.000
27/07/2015   124.468.370.000
09/01/2009 103.723.650.000
03/12/2008 74.100.900.000
17/04/2007 71.466.900.000
06/09/2006 64.116.900.000
03/03/2005 49.536.000.000
30/07/2004 40.050.000.000
12/09/2002 25.050.000.000
07/01/2002 15.050.000.000
08/08/2000 5.050.000.000
06/01/1993 105.000.000

Mức cổ tức qua các năm

Năm Tỷ lệ Hình thức
2010 20% Tiền mặt
2011 20% Tiền mặt
2012 20% Tiền mặt
2013 30% Tiền mặt (25%) và cổ phiếu (5%)
2014 35% Tiền mặt (20%) và cổ phiếu (15%)
2015 50% Tiền mặt (40%) và cổ phiếu (10%)
2016 60% Tiền mặt 
2017 70% Tiền mặt (60%) và cổ phiếu (10%)
2018 50% Tiền mặt 
2019 50% Tiền mặt
2020 40% Tiền mặt 
2021 Dự Kiến 50% Tiền mặt hoặc cổ phiếu

Cổ phiếu niêm yết và lưu hành

Niêm yết tại

Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM (Hose)

Mã chứng khoán  GDT
Ngày niêm yết 17/11/2009
Vốn điều lệ niêm yết đầu tiên 103.723.650.000 đồng
Giá ngày giao dịch đầu tiên 36.000 đồng
Vốn điều lệ niêm yết hiện tại  179.803.580.000 đồng

Cơ cấu sở hữu ( Ngày 16/03/2021 )

Cổ Đông Cổ Phần Tỷ Lệ (%)
 -  Trong nước 13.470.794 78,61
  • Cá nhân
13.431.067 78,38
  • Tổ chức
39.727 0,23
-   Nước ngoài 3.397.014 19,82
  • Cá nhân
1.058.169 6,17
  • Tổ chức
2.338.845 13,65
-   Cổ phiếu quỹ 269.160 1,57
-   Tổng cộng 17.136.968 100

TAG:

Ý kiến bạn đọc