Thông báo cho cổ đông

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ Nguyễn Lê Vy từ ngày 09/01/2019 đến ngày 07/02/2019 (05/01/2019)
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ Lê Tấn Lợi từ ngày 27/12/18 đến ngày 25/01/2019 (25/12/2018)
Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ Lê Tấn Lợi ngày 24/12/2018 (25/12/2018)
Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Lê Công Tú ngày 19/12/2018 (24/12/2018)
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành – Cửa hàng Đức Thành ngày 19/12/2018 (20/12/2018)
Công bố thông tin thay đổi số lượng CP có quyền biểu quyết đang lưu hành ngày 14/12/2018 (14/12/2018)
Báo cáo kết quả giao dịch mua lại CP ngày 14/12/2018 (14/12/2018)
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Lê Công Tú từ ngày 13/12 đến 11/01/2019 (13/12/2018)
Công bố thông tin phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (30/11/2018)
Công bố thông tin giao dịch mua lại cổ phiếu ngày 24/11/2018 (27/11/2018)