Thông báo cho cổ đông

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của của người có liên quan đến người nội bộ Lê Tấn Lợi từ 10/04 đến 09/05/2018
Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Hà Thị Huệ
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của của người có liên quan đến người nội bộ Hoàng Thị Lâm Dung từ 10/04 đến 04/05/2018
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để chia cổ tức đợt 3 năm 2017 bằng tiền mặt
Quyết định HĐQT về việc chia cổ tức đợt cuối năm 2017
Thông báo của Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương về việc chấm dứt hoạt động 2 chi nhánh của Công ty CP Chế biến Gỗ Đức Thành
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Hà Thị Huệ từ ngày 11/04 đến 10/05/2018
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Lê Hồng Thắng từ ngày 11/04 đến 10/05/2018
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Lê Tấn Lợi từ ngày 10/04 đến 09/05/2018
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Hoàng Thị Lâm Dung từ ngày 10/04 đến 09/05/2018