Thông báo cho cổ đông

Công bố thông tin Quyết định HĐQT về phương án bán CP quỹ cho người lao động ngày 27/08/2019 (27/08/2019)
Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ Nguyễn Hà Ngọc Diệp ngày 13/08/2019 (17/08/2019)
Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ Nguyễn Lê Vy ngày 13/08/2019 (17/08/2019)
Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ Lê Như Vũ ngày 13/08/2019 (17/08/2019)
Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ Lê Như Ái ngày 13/08/2019 (17/08/2019)
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan Nguyễn Hà Ngọc Diệp từ ngày 13/08 đến 11/09/2019 (17/08/2019)
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ Lê Như Ái từ ngày 13/08 đến 11/09/2019 (17/08/2019)
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ Nguyễn Lê Vy từ ngày 13/08 đến 11/09/2019 (17/08/2019)
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ Lê Như Vũ từ ngày 13/08 đến 11/09/2019 (17/08/2019)
Thư giải trình BC soát xét 30-06-2019 (15/08/2019)