Thông báo cho cổ đông

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2018 (19/07/2018)
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Thị Huyền Trân từ 13/06/2018 đến 12/07/2018 (17/07/2018)
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Chế Đông Khánh từ 03/07 đến 01/08/2018 (02/07/2018)
Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành ngày 22/06/2018 (25/06/2018)
Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt cuối năm 2017 với tỷ lệ 10% ngày 22/06/2018 (25/06/2018)
Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành ngày 14/06/2018 (15/06/2018)
Báo cáo kết quả giao dịch mua lại 7.750 CP ngày 14/06/2018 (15/06/2018)
Thông báo giao dịch cổ phiếu của của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Thị Huyền Trân từ 13/06/2018 đến 12/07/2018 (11/06/2018)
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chia cổ tức đợt cuối năm 2017 bằng cổ phiếu ngày 25/05/2018 (26/05/2018)
Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt cuối năm 2017 ngày 25/05/2018 (26/05/2018)